Nawigacja
Comenius
PROGRAM COMENIUS

Tytu¬≥ naszego projektu: "Our Lives in the Limelight" czyli "Nasze ¬Ņycie w centrum uwagi"

Cele projektu

Dzia³ania

Spotkania w ramach projektu w szko³ach partnerskich

O projekcie w mediach

Strona projektu

Koordynatorem ca³ego projektu jest pani Anna Gatkowska - nauczyciel jêzyka angielskiego.

Zdjêcia z wyjazdów