Nawigacja
Pedagog radzi
Pedagog szkolny

mgr Mateusz Moś - pedagog szkolny.Mój profil na Facebooku


Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka


Zadania pedagoga szkolnego:


dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,
rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń,
określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno - pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, podejmowanie działań wychowawczych oraz profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców oraz nauczycieli, wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym si? w trudnej sytuacji życiowej.
Pomoc pedagogiczna może być udzielana na wniosek: rodziców, ucznia, nauczyciela, w szczególności nauczyciela uczącego ucznia,
poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Godziny pracy pedagoga szkolnego

poniedziałek 8.00 - 13.00
wtorek 8.00 - 13.00
środa 8.00 - 13.00
czwartek 10.00 - 14.00
piątek 8.00 - 12.00