Nawigacja
Comenius2
Program Comenius jest skierowany do:

- uczniów korzystających z edukacji szkolnej do końca szkoły średniej;
- szkół określonych przez państwa członkowskie;
- nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół;
- stowarzyszeń, organizacji non profit, związanych z oświatą szkolną;
- osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty;.

Cele szczegółowe Programu Comenius:
- rozwijanie w?ród m?odzie?y i nauczycieli wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich;
- pomaganie m?odym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych.

Cele operacyjne Programu Comenius:

- poprawa mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich;
- poprawa partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich;
- zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;
- wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK;
- wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli;
- wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.
- wymianą uczniów i kadry;

Więcej o programie