Nawigacja
Zagrajmy o sukces
zaj?cia


Zajêcia sportowe na sali gimnastycznej
Zagrajmy o sukcss

W roku szkolnym 2011/2012 szko¬≥a przyst¬Īpi¬≥a do projektu "Zagrajmy o sukces."
Projekt wsp√≥¬≥finansowany przez Uni√™ Europejsk¬Ī z Europejskiego Funduszu Spo¬≥ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita¬≥ Ludzki Priorytet IX Rozw√≥j wykszta¬≥cenia i kompetencji w regionach.

Cele projektu:

-Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako¶ci us³ug edukacyjnych ¶wiadczonych w systemie o¶wiaty.
-Wyr√≥wnywanie szans edukacyjnych uczni√≥w z¬†grup o utrudnionym dost√™pie do edukacji oraz zmniejszanie r√≥¬Ņnic w jako¬∂ci us¬≥ug edukacyjnych.

W ramach tego projektu uczniowie klas pierwszych i drugich odbywali zajêcia sportowe, informatyczne, przyrodnicze, psychologiczne i jêzykowe.
Szko³a pozyska³a atrakcyjny sprzêt sportowy i dydaktyczny (tablica multimedialna, pomoce dydaktyczne do chemii i fizyki, rzutnik i wiele innych).
W tym roku r√≥wnie¬Ņ nasza szko¬≥a zakwalifikowa¬≥a si√™ do projektu.


W roku szkolnym 2012-2013 Nasza szko¬≥a r√≥wnie¬Ņ uczestniczy w projekcie. W ramach tego projektu prowadzone s¬Ī zaj√™cia sportowe, pomoc psychologiczno - pedagogiczna, zaj√™cia informatyczne, j√™zyka angielskiego i matematyczno - przyrodnicze.
Uczniowie w ramach projektu otrzymali dresy oraz pendrivy a szko³a sprzêt sportowy i dydaktyczny znacznej warto¶ci. (Tablica interaktywna, pomoce do fizyki i chemii, sprzêt sportowy i materia³y biurowe).

Kordynatorem projektu jest nauczyciel wychowania fizycznego Jacek Pucha³a.

Wiêcej o projekcie "Zagrajmy o sukces"