Rok Szkolny 2017/2018
Dodane przez Admin dnia Stycznia 28 2018 14:27:15
Rok szkolny 2017/2018 zaczêli¶my jako Szko³a Podstawowa im. M. Falskiego w Kraszewicach. W wyniku reformy o¶wiaty gimnazja zosta³y w³±czone w struktury szko³y podstawowej.
W ramach szko³y podstawowej funkcjonuj± oddzia³y gimnazjalne: klasa II oraz klasy IIIa i IIIb.